GDPR

GDPR hos Norrskedika hotell

Vilka är vi

Öregrunden AB, organisationsnummer 556752-3476, Norrskedika 42, 742 93 Östhammar som bl.a opererar hotell o restaurang under namnet Norrskedika Hotell.
I enlighet med gällande GDPR lagstiftning, inklusive EU:s allmänna förordning om dataskydd, agerar vi som personuppgiftsansvarig när vi behandlar Dina personuppgifter. Vi ansvarar därmed för Dina personuppgifter när de används av oss eller å våra vägnar.

Vårt åtagande vad avser dataskydd enligt GDPR

Din integritet är viktig för oss, att säkerställa datasekretess utgör grunden för en pålitlig affärsrelation oss emellan. Vi tar Din integritet på största allvar i alla våra åtaganden. I följande integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in o behandlar Dina personuppgifter. Om/när denna policy uppdateras så publiceras en uppdaterad version på vår webbplats. Denna version av policyn uppdaterades den 12 Nov 2018 o gäller från 1 Dec2018.

Vilken information behandlar vi enligt GDPR regler

De personuppgifter Du förser oss med när Du interagerar med oss, tex när Du skickar in uppgifter för att skapa ett konto hos oss eller kontaktar oss med en fråga eller kommentar. Vissa uppgifter kan samlas in genom att vi registrerar hur Du använder vår webbplats eller applikationer. Detta görs genom att använda cookies och liknande.

Observera att vi endast behandlar relevant information som samlats in från Dig för att förse Dig med de uppgifter eller tjänster som Du kan förvänta Dig från oss. Du har kontroll över vilka personuppgifter vi behandlar. När Du ombeds uppge personuppgifter kan Du välja att avstå. Om Du väljer att inte uppge personuppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsten kan det hända att vi inte kan tillhandahålla önskad tjänst.

Personlig identifiering: Ditt förnamn, efternamn, Din roll på företaget, Din e-postadress,telefonnummer och eventuellt personnummer (för enskild firma är organisationsnumret samma som Ditt personnummer).

Kontaktuppgifter: Ditt företags e-postadress, företagsadress, företags telefonnummer och annan liknande information.

Användarkontoinformation: datum när Ditt konto öppnades, kundnummer, användarnamn, lösenord och säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Uppgifter som Du anger när Du ingår ett avtal med oss som tjänsteleverantör: information som krävs för att sköta vår affärsrelation.

Finansieringsuppgifter: uppgifter Du uppger när Du ansöker om ett kundkonto hos oss. Dessa uppgifter används för att utföra kreditbedömning baserat på uppgifter från UC eller liknande företag.

Köp/bokningar: bokningar och köp Du gör samt uppgifter rörande priser Du ber om. När Du har ett konto hos oss kan vi även lagra information om köpvanor,köphistorik och eventuell oreglerade fakturor.

Plastuppgifter: information om plats för leverans o hantering av kontaktuppgifter för detta.

Dina interaktioner med oss: innehållet i brev, e-postmeddelanden, meddelanden Du skriver på vår facebook-sida, telefonsamtal eller SMS Du skickar oss, såsom feedback, recensioner eller frågor och information som Du uppger till vår kundsupport.

Varför använder vi dem

Vi använder Dina personuppgifter för att kunna utföra vår affärsrelation med Dig. Detta omfattar:

 • Försäljning
 • Kundundersökningar/förbättringar av vårt erbjudanden
 • Marknadsföring, information och evenemang
 • Efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter
 • Rättstvister

För mer information se paragraferna nedan.

Försäljning

Huvudsakligen behandlar vi Dina personuppgifter för nedan syften:

 • Tillhandahålla våra produkter o tjänster: vi använder Dina personuppgifter för insamling av Dina förfrågningar, beställningar, leveranser, faktureringar, betalningar etc.
 • Öppning av konto och kredithantering: vi använder Dina personuppgifter för Din kontoregistrering/aktivering, hantering av Ditt konto och för till exempel tilldelning av kreditnivå.
 • Betalningstransaktioner: vi delar betalningsuppgifter med banker o andra företag som bearbetar betalningstransaktioner eller upplåter finansieringstjänster.
 • Efter försäljning, reklamationer och returer: vi använder Dina personuppgifter för mottagande, registrering och hantering av kundreklamationer.
 • Kundsupport: Vi använder Dina personuppgifter för att svara på Dina frågor och följa upp försäljningen av våra produkter och tjänster.

Kundundersökningar/förbättring av våra produkter o tjänster

Vi använder Dina personuppgifter för att::

 • Göra kundundersökningar eller be Dig om återkoppling om våra produkter o tjänster: Vi använder informationen för kvalitetskontroll och förbättring av vårt erbjudande.
 • Analysera Din användning av våra appar o webbplatser: för att för bättre vårt erbjudande.

Marknadsföring, information och evenemang

Vi använder Dina personuppgifter för att kunna erbjuda:

 • Nyheter/information: Vi kan skicka nyhetsbrev till Dig om våra produkter o tjänster.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan skicka post, e-post eller SMS om erbjudanden från oss eller tredje part, som vi tror kan intressera Dig. Våra leverantörer t.ex. Booking o liknande ansvarar själva för hur de hanterar Din information som Du lämnat direkt till dem.
 • Styrt innehåll: Vi kan använda Dina personuppgifter för att förse Dig med speciellt utformad information.

Om Du inte samtycker till någon av dessa marknadsföringsaktiviteter kan Du fortfarande få kundundersökningar, förfrågningar om återkoppling, information och kundtjänstmeddelanden från oss.

Du har möjlighet att avregistrera Dig från marknadsföring från oss genom att sända oss ett avregistreringsmail till avregistrera@oregrunden.se eller via instruktioner längst ner i nyhetsbrev eller annan information.

Efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter enligt GDPR

Vi behandlar eller delar Dina personuppgifter med tredje part när detta krävs för att upprätthålla gällande lagstiftning, såsom:

 • Skatterätt
 • Redovisningsrätt
 • Lagstiftning om bedrägeribekämpning
 • Lagstiftning om kreditriskreducering
 • Försäkringslagstiftning
 • Lagstiftning om personalfrågor
 • Efterlevnad av övriga rättsliga skyldigheter

Tvister

Vi kan behandla Dina personuppgifter för att:

 • Lösa eventuella tvister
 • Försvara våra lagliga rättigheter
 • Svara på domstolsutredningar
 • Svara på frågor från brottsbekämpande myndigheter
 • Och mer allmänt för att skydda våra rättigheter, vår integritet, vår säkerhet och vår egendom.

Rättslig grund

Öregrunden AB baserar behandlingen av Dina personuppgifter på GDPR samt ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs nedan:

 • Vi behöver det för att fullgöra avtalet med Dig som kund. Till exempel: för att godkänna en bokning av vistelse som Du beställt och för att underlätta vår administration. Vi kan även samla in Dina personuppgifter innan Du ingår ett avtal med oss, till exempel vid en prisförfrågan.
 • Rättslig förpliktelse: Till exempel registrering av utländska gäster som behålls ett antal månader eftersom krav på detta ställs av polismyndigheten eller som stöd till vår bokföring.
 • Du har samtyckt till registrering av Dina personuppgifter: Till exempel: Om Du väljer att förse oss med Dina personuppgifter.
 • Så kallad intresseavvägning: Detta gäller till exempel den behandling vi gör för att kunna skicka erbjudanden om våra produkter o tjänster till Dig.

Att dela Din information och vår relation med andra parter

Vi delar Dina personuppgifter om nödvändigt för något av de syften som nämns under ”varför använder vi dem”

Tjänsteleverantörer

När vi delar Dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för något av de syften som nämns under ”varför vi använder dem”.Våra partnerföretag måste följa våra krav gällande datasekretess och säkerhet och har inte tillåtelse att använda personuppgifter de får från oss för något annat syfte. Notera dock att de uppgifter Du själv lämnar till dessa företag (t.ex.Booking) ansvarar dessa bolag för direkt gentemot Dig.

Handelsleverantörer

Information om Dina inköp kan delges våra affärspartners från vilka Du har köpt en produkt eller tjänst, till exempel för leveransändamål och produkttillgänglighet.

Andra företag i samma koncern som Öregrunden AB

Vi kan komma att dela vissa av Dina personuppgifter med andra företag/enheter inom koncernen. Dessa enheter kommer att agera åvåra vägnar och vi förblir ansvariga för hur Dina personuppgifter används.

Andra mottagare

Vi kan även komma att dela Dina personuppgifter med följande parter:

Juridiska myndigheter eller tillsynsorgan

Parter som är involverade i rättsliga åtgärder, såsom advokater, fordringsägare, försvarsadvokater etc. för att försvara eller utöva våra juridiska rättigheter.

Internationell allmän överföring av personuppgifter

I de fall vi kan komma att överföra Dina personuppgifter till en plats utanför Sverige och Europeiska Unionen så kommer vi att vidtaga nödvändiga åtgärder för att upprätthålla högsta möjliga säkerhet vid sådana överföringar.

Lagring av Dina personuppgifter o annan information

Vi lagrar Dina personuppgifter så länge vi behöver för att uppfylla syftena med uppgiftsbehandlingen. Lagringstiden varierar för olika typer av personuppgifter beroende på:

 • Verksamhetens behov av personuppgifterna
 • De avtalsmässiga kraven och affärspartners krav
 • Rättsliga krav
 • Regler och rekommendationer utfärdade av dataskyddsmyndigheter
 • Öregrunden AB kan komma att lagra personuppgifter ytterligare tid i specifika fall. Till exempel för att lösa eventuella reklamationer eller tvister eller på annat sätt uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Din informations säkerhets

Vi granskar regelbundet de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi tillämpar i våra olika affärs-,informations-, och kommunikationssystem för att minimera risk för förlust, missbruk eller obehörig ändring av Dina personuppgifter.Vi tillämpar brandväggar och andra säkerhetslösningar som antivirusprogram för att skydda vår IT-miljö från intrång och yttre hot. Inom Öregrunden AB finns tydliga riktlinjer för hur personal internt skall hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet om hur vi skall hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Notera att det är Ditt ansvar att bevara eventuella lösenord som Du använder för att få tillgång till konfidentiell information i våra system. Vi kommer inte att be Dig om lösenord annat än vid inloggning på vår webbplats.

Dina rättigheter enligt GDPR

Öregrunden AB kommer på Din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har enligt GDPR rätt att begära:

 • Åtkomst: Du har rätt att få veta om vi lgrar personuppgifter om Dig, erhålla en kopia av personuppgifterna som vi lagrar om Dig tillsammans med annan information om hur vi behandlar dem.
 • Rättelse: av felaktiga personuppgifter och under vissa omständigheter begära att vi raderar eller begränsar användningen av Dina personuppgifter eller på annat sätt gör invändningar mot vår behandling av Dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller av skäl som är relaterade till Din specifika situation.
 • Motsätta Dig användning av Dina personuppgifter för vissa syften (t.ex. marknadsföring).
 • Begränsa användningen. Du har rätt att be oss begränsa vår användning av Dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om vi utreder en invändning om att de personuppgifter vi har om Dig är felaktiga.
 • Begära att Dina personuppgifter raderas. Du har rätt att begära radering av vissa av Dina personuppgifter.
 • Portabilitet, I förekommande fall kan Du ha rätt att få en kopia eller få en kopia överförd till ett annat företag, i maskinläsbart format, av personuppgifter som Du har lämnat till oss.
 • Återkalla samtycke som Du gett oss gällande användning av Dina personuppgifter. Detta omfattar även samtycke om att ta emot direktmarknadsföring.

Cookies

En cookie är en liten fil som sparas på Din dator när Du besöker en webbplats. Cookies tas fram specifikt för att samla in information om Din navigering på webbplatsen. På Din dator hanteras cookies av Din webbläsare.

Vi använder cookies för att hjälpa Dig navigera på våra webbplatser på ett effektivt sätt och för att utföra vissa analyser, däribland trafikanalys för webbplatser. Cookies kan även känna igen Dig under Din nästa inloggning för att vi skall kunna erbjuda Dig innehåll som skräddarsys för Dina preferenser och intressen.

Vissa cookies kan samla in personuppgifter, däribland information som Du delar till exempel Ditt användarnamn, eller när cookies spårar Dig för en mer relevant marknadsföringsinformation skall visas för Dig.

Som de flesta webbplatser använder våra webbplatser cookies som kan klassificeras i följande kategorier:

Strikt nödvändiga cookies: som är viktiga för att våra webbplatser skall fungera korrekt.

Funktionalitetscookies:Som används för att förbättra och förenkla Din användarupplevelse. De kan till exempel spara information om tidigare val Du gjort eller komma ihåg lösenord.

Analys- och prestandacookies: som används för interna syften för att hjälpa oss att förse Dig meden förbättrad användarupplevelse, till exempel för att bedöma prestanda på en webbplats eller testa olika designidéer för webbplatsen. Vi arbetar ofta med tredjepartsföretag för att utföra dessa tjänster åt oss, så dessa cookies kan komma att ställas in av tredje part.

Riktnings- och marknadsföringscookiessom används för att tillhandahålla skräddarsytt innehåll,däribland marknadsföringsinnehåll, samt utvärderar effektiviteten av sådant innehåll. Detta innehåll kan tillhandahållas på våra webbplatser eller på en tredjepartswebbplats. Vi arbetar ibland tillsammans med tredje part för att tillhandahålla denna typ av innehåll, så vissa av dessa cookies kan ställas in av tredje part.

Du kan närsomhelst ändra inställningar för cookies. Genom att ändra parametrarna i Din webbläsare kan Du också varnas innan Du accepterar cookies eller helt enkelt neka att använda cookies. I det sistnämnda fallet bör Du känna till att Du ej får tillgång till vissa funktioner på webbplatsen.

Hur Du utövar Dina rättigheter enligt GDPR

Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor om denna integritetspolicy eller med en begäran om att utnyttja Dina rättigheter i enlighet med GDPR.

Skicka en begäran till dataskydd@oregrunden.se

Alternativt skicka Din begäran per post till:

Öregrunden AB

Norrskedika 42

742 93 Östhammar

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att invända mot en behandling av Dina personuppgifter till Datainspektionen.(www.datainspektionen.se)